తోడేళ్ళు’ అరుపులు కంప్యూటర్ ID'd చేయవచ్చు

ఇంగ్లీష్ పరిశోధకులు వ్యక్తిగత తూర్పు గుర్తించే ఒక ప్రోగ్రామ్ను అభివృద్ధి బూడిద రంగు తోడేళ్ళు‘ అరుపులు 100 శాతం కచ్చితంగా.

 

జెమాంటాను పెంచుతోంది