ఎలా మీరు ఒక టంబల్ ఆరబెట్టేది ఎంచుకోవచ్చు

How you can Choose a Tumble Dryer
ఒక టంబల్ ఆరబెట్టేది ఎంచుకోండి ఎలా (ద్వారా ModernLifeBlogs)

మార్కెట్లో టంబల్ డ్రైయర్స్ పలు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, అది కొద్దిగా కనీసం చెప్పటానికి అధిక అనిపించవచ్చు. శక్తి సామర్థ్యం, స్పిన్ చక్రం, స్పిన్ రివర్స్ - అన్ని ఈ నిబంధనలను కుడి యంత్రం ఎంచుకోవడానికి క్రమంలో అర్థం అవసరం. చదువు…

 

జెమాంటాను పెంచుతోంది