ఈ ప్రారంభ వ్యూహాలతో మీ క్రొత్త సంవత్సరం యొక్క తీర్మానాలు హాక్

Hack your New Year’s resolutions with these startup strategies
ఈ ప్రారంభ వ్యూహాలతో మీ క్రొత్త సంవత్సరం యొక్క తీర్మానాలు హాక్ (ద్వారా Pando Daily)

By Michael Carney On December 31, 2013 Entrepreneurs are notorious tinkerers who routinely take what other people see as problems and turn them into business opportunities. There’s even a startup methodology called “Lean Startup” devoted to conducting…

జెమాంటాను పెంచుతోంది