జంట చూడు జరిమానా స్పర్స్ తరువాత వేశారు, క్రెడిట్ హిట్

Couple sues after feedback spurs fine, credit hit
జంట చూడు జరిమానా స్పర్స్ తరువాత వేశారు, క్రెడిట్ హిట్ (ద్వారా సిఎన్ఎన్ వీడియో)

జరిమానా విధించారు ఒక జంట $3,500 Kleargear.com యొక్క ప్రతికూల ఆన్లైన్ రివ్యూ పోస్టింగ్ కోసం తిరిగి పోరాడుతోంది.

జెమాంటాను పెంచుతోంది