ஓநாய்களும்’ கேலிக் கூச்சலிட்டு கணினி மூலம் ID'd

ஆங்கிலம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கிழக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணும் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கிய சாம்பல் ஓநாய்கள்‘ ஓலங்களும் 100 சதவீதம் துல்லியமாக.

 

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட