கிளி சிறுகோள் ஸ்மார்ட் விமர்சனம்: உங்கள் காரின் சிறுகோடு அண்ட்ராய்டு?

Parrot Asteroid Smart Review: Android In Your Car’s Dash?
கிளி சிறுகோள் ஸ்மார்ட் விமர்சனம்: உங்கள் காரின் சிறுகோடு அண்ட்ராய்டு? (வழியாக Tom’s Hardware)

Android In Your Dash Via Parrot’s Asteroid Smart Nowadays, Android and iOS integration are must-have features when it comes to infotainment systems and aftermarket car stereos. Auto makers also give us USB ports, auxiliary input, and Bluetooth connectivity…

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட