ගිරවා ග්රහ ස්මාර්ට් සමාලෝචන: ඔබේ මෝටර් රථ ගේ ඉර දී ඇන්ඩ්රොයිඩ්?

Parrot Asteroid Smart Review: Android In Your Car’s Dash?
ගිරවා ග්රහ ස්මාර්ට් සමාලෝචන: ඔබේ මෝටර් රථ ගේ ඉර දී ඇන්ඩ්රොයිඩ්? (හරහා Tom’s Hardware)

Android In Your Dash Via Parrot’s Asteroid Smart Nowadays, Android and iOS integration are must-have features when it comes to infotainment systems and aftermarket car stereos. Auto makers also give us USB ports, auxiliary input, and Bluetooth connectivity…

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන