ලකුණු & මුස්ලිම් මත්පැන් අලෙවි ප්රතික්ෂේප කට පේළියේ ස්පෙන්සර්

Marks & Spencer in row over Muslim alcohol sales refusal
ලකුණු & මුස්ලිම් මත්පැන් අලෙවි ප්රතික්ෂේප කට පේළියේ ස්පෙන්සර් (හරහා ඒඑෆ්පී)

බ්රිතාන්ය සිල්ලර ලකුණු & එය පාරිභෝගිකයන් ඌරු මස් සහ මත්පැන් අලෙවි කිරීම සඳහා ප්රතික්ෂේප කිරීමට මුස්ලිම් කාර්ය මණ්ඩලය මඟින් මතු පසු ස්පෙන්සර් සඳුදා විවේචන එල්ල. වඩා 8,000 ම මිනිසුන් පසු දාමයේ වර්ජනය කිරීමක් සඳහා ෆේස්බුක් පිටුව දක්වා අත්සන් කර ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන