කෝපි පානය මරාගෙන මැරෙන අවදානම අවම හැකිද!

විසින් නව අධ්යයනය හාවඩ් පර්යේෂකයන් පානීය පවසයි 2-3 දිනකට කෝපි කෝප්ප සියදිවි අවදානම අඩු කර ගත හැකිය 50 සියයට.

 

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන