ස්ව ශක්ති

දාර්ශනිකයින් හා විද්යාඥයින්ට මානව කරන දේ යන ප්රශ්නය දශක ගණනාවක් තිස්සේ යුද්ධය ගෙන ඇත ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා