ස්මාර්ට් ජංගම

iPhone X: නව ඇපල් ස්මාර්ට් ෆෝන් ජංගම සියලුම-ස්ක්රීන් නිර්මාණ මුල් පිටුව බොත්තම ගබඩා

iPhone X: New Apple Smartphone Dumps Home Button for All-Screen Design
නව ආදර්ශ 3 නොවැම්බර් නිදහස් දිනය වඩා හොඳ කැමරා පොරොන්දු, මුහුණේ පිළිගැනීමක්, සජීවිකරණ ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා

ඇමේසන් ගිනි රූපවාහිනී Stick සමාලෝචන: ලාභ, මහා රූපවාහිනී ස්ට්රීම්ං උපාංගය

Amazon Fire TV Stick Review: Cheap, Great TV Streaming Device
හඬ සහකාර smarthome මර්මස්ථානය බවට අයවැය ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය දණ්ඩක් පරිවර්තනය වීම්, නමුත් සරල කරයි ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා