සෞඛ්ය

ඔබ මෙහි සෞඛ්ය ගැන ප්රවෘත්ති කියවන්න පුළුවන් සම්බන්ධ මාතෘකා

ජාන තොරතුරු අප රෝග සඳහා වාස්තු අවදානම් අවසබාේධ කර ගැනීම උදව් වෙනවාද

Genetic Information Might Help Us Understand Lifestyle Risks for Disease
ජාන වර්ග රෝගය සඳහා ජීව විද්යාත්මක අවදානම ගැන අනාවැකි, නමුත් ඔවුන් ද අපිට කියන්න හැකි විය හැකි ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා