විනෝදාස්වාදය

Interesting news stories

ඇමේසන් ගිනි රූපවාහිනී Stick සමාලෝචන: ලාභ, මහා රූපවාහිනී ස්ට්රීම්ං උපාංගය

Amazon Fire TV Stick Review: Cheap, Great TV Streaming Device
හඬ සහකාර smarthome මර්මස්ථානය බවට අයවැය ස්මාර්ට් රූපවාහිනිය දණ්ඩක් පරිවර්තනය වීම්, නමුත් සරල කරයි ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා

Nintendo මාරුවෙන්න: කුමක්ද අපි නව කොන්සෝලය සිට අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ

Nintendo Switch: What We’re Expecting From the New Console
Nintendo එහි මාරුවෙන්න කොන්සෝලය පිලිබඳ අලුත් තොරතුරු හෙළි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. මෙන්න අපි කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ මොකක්ද ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා