පරිගණක & අන්තර්ජාල

සියලු පරිගණක ගැන & අන්තර්ජාල යට.

Roomba Maker පරිශීලකයන් මැයි මෙම දැන්වීම සිතියම්’ Google සමඟ නිවාස, ඇමේසන් හෝ ඇපල්

Roomba Maker May Share Maps of Users’ Homes with Google, Amazon or Apple
iRobot ප්රධාන විධායක සමාගම රොබෝ රික්තය පරිශීලකයන් 'නිවාස සිතියම් හුවමාරු කිරීම හෝ විකිණිය හැකි පවසයි ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා

Nintendo මාරුවෙන්න: කුමක්ද අපි නව කොන්සෝලය සිට අපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ

Nintendo Switch: What We’re Expecting From the New Console
Nintendo එහි මාරුවෙන්න කොන්සෝලය පිලිබඳ අලුත් තොරතුරු හෙළි කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ. මෙන්න අපි කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ මොකක්ද ... වැඩිදුර කියවන්න
මෙම දැන්වීම බෙදා