8 අඳුරු කව මොකද හේතු

8 Reasons that Cause the Dark Circles
8 අඳුරු කව ඇති වීමට හේතු ඔබ දැනුවත් විය යුතුය (හරහා http://www.stylecraze.com)

කිසිවෙකු වගේ බලා අවසන් කිරීමට අවශ්ය යෝධ පැන්ඩා! අවාසනාවකට මෙන්, අඳුරු කව එදිනෙදා ජීවිතයේ කොටසක් බවට පත්ව ඇති බව පෙනෙන්නට තිබේ. ගොඩක් අය වෙහෙස මහන්සිය සිට බලපැවැත්වෙන විවිධ හේතු මත අඳුරු කව අය තටාක ආරෝපණය, නින්ද නොමැතිකම පරිගණකයට ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන