1,000පැයට සැතපුම් සුපර්සොනික් මෝටර් රථ

1,000mph Supersonic Car
1,000පැයට සැතපුම් සුපර්සොනික් මෝටර් රථ (හරහා ස්කයි නිව්ස්)

දක්වා දහසක් පැයට කිලෝමීටර් ක වේගයෙන් ළඟා විය හැකි කාර් රථයක් නිරාවරණය වේ. මෙම Bloodhound SCC වියදම £ 10m සහ වඩා වැඩි විය 10,000 ඉදි කිරීමට පැය. වැඩි මහා වීඩියෝ සඳහා අපේ YouTube නාලිකාවට සම්බන්ධ වන්න: http://www.youtube.com/skynews අප පසුපස ...