ਕਾਫੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪੀਣ!

A new study by Harvard researchers says drinking 2-3 cups of coffee per day can reduce suicide risk by 50 ਫੀਸਦੀ.

 

Zemanta ਨਾਲ ਲੈੱਸ