អំណោយធំបំផុតដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសម្រាប់ 2014

The Greatest Gift You Can Give Your Family for 2014
អំណោយធំបំផុតដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសម្រាប់ 2014 (តាមរយៈ : http://drproodian.com)

ខ្ញុំមិនអាចឈរដំណោះស្រាយឆ្នាំថ្មី. ពួកគេជាធម្មតាពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តោះអាសន្ន, ទាក់ទាញបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញគ្មានសុខភាពល្អសាជីវកម្មខណៈពេលកំពុងដឹកនាំថវិកាទៅឱ្យខកចិត្ត, ការបរាជ័យនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្ត. យើងត្រូវការដើម្បីបញ្ឈប់ការស្វែងរកផ្លូវកាត់និងប្រព្រឹត្តទៅរស់នៅសុខភាព ...

ប្រសើរ​ដោយ Zemanta