Haus Kas fes yuav Txo yus tua yus Risk!

Ib tug tshiab txoj kev tshawv no los ntawm Harvard soj ntsuam hais tias haus dej haus cawv 2-3 khob kas fes ib hnub twg yuav txo tau yus tua yus yuav muaj los ntawm 50 feem pua.

 

Enhanced los ntawm Zemanta