એપલના સોના આઇફોન 5S હજુ લન્ડન માં ક્યુને દોરવાનું છે

Apple’s gold iPhone 5S is still drawing queues in London
એપલના સોના આઇફોન 5S હજુ લન્ડન માં ક્યુને દોરવાનું છે (દ્વારા ઇન્ક્વાયરર)

ગેજેટ નક્શીદાર એપલના સોનું આઇફોન 5S હજુ પણ લન્ડન માં ક્યુને દોરવાનું છે, પર એક મહિના પહેલા વેચાણ પર ગયો હોવા છતાં. અમે શુક્રવારે માતાનો લન્ડન સ્ટ્રેટફોર્ડ વેસ્ટફિલ્ડ મોલ ખાતે એપલ સ્ટોર પર ગયો, જ્યાં આઇપેડ એર માટે મોટી કતાર તેમજ, ત્યાં ...

ઝેમાન્ટા દ્વારા વધારેલ