Okuqukethwe esedlule oyenzile lapha ukhishiwe. Siyaxolisa ngokuphazamisa.

22047 0