Okuqukethwe esedlule oyenzile lapha ukhishiwe. Siyaxolisa ngokuphazamisa.

19424 0