Okuqukethwe esedlule oyenzile lapha ukhishiwe. Siyaxolisa ngokuphazamisa.

16546 0