Okuqukethwe esedlule oyenzile lapha ukhishiwe. Siyaxolisa ngokuphazamisa.

23317 1