Robot có lẽ Knock Out Over 5 triệu Việc làm [Bloomberg]

Robots Will Probably Knock Out Over 5 Million Jobs [BLOOMBERG]

Hơn năm triệu việc làm sẽ bị mất bởi 2020 là kết quả của sự phát triển trong di truyền, trí tuệ nhân tạo, robot và thay đổi công nghệ khác, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới nghiên cứu.

Về 7 triệu việc làm sẽ bị mất và 2 triệu đạt được như là kết quả của sự thay đổi công nghệ trong 15 các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn, sáng lập WEF Klaus Schwab và quản lý thành viên hội đồng quản trị Richard Samans nói trong “Tương lai của Jobs.”

Read Full Điều

 

18556 0