SE vs iPhone. iPhone 6S [Video]

bằng cách bờ vực

Một số người nói rằng iPhone SE mới là như 6S iPhone trong cơ thể của một chiếc iPhone 5S (nhận được tất cả mà?). Nhưng có chắc chắn một số sự khác biệt giữa iPhone SE và 6S iPhone có giá trị xem xét. báo cáo Lauren Goode của Verge.

Những bài viết liên quan

17230 13