Điểm tổng thể3
  • Các Fitbit phí nhân sự là một cơ hội bỏ lỡ. Là một theo dõi hoạt động đơn giản nó là chunky và không kéo dài lâu, nhưng theo dõi bước và sàn trèo tốt.

 

Các nội dung được xuất bản trước đây đã bị thu hồi. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện.