Ngay cả TV có thể thu thập dữ liệu trên Bạn, Cảm ơn Để Samsung

Smart TV của Samsung có khả năng ghi lại những gì bạn đang nói trong phòng khách của bạn và gửi cho các bên thứ ba.

18881 0