mưu đồ phong thánh đôi

Double canonization intrigues
mưu đồ phong thánh đôi (Via CNN video)

Jim Bittermann CNN giải thích nhiều lý thuyết đằng sau phong thánh cho kế hoạch của hai giáo hoàng nổi tiếng thế kỷ 20.

Những bài viết liên quan

12391 0