Một chiến thắng xổ số Tín tạp chí Fortune Cookies

Another Lotto Winner Credits Fortune Cookies
Một chiến thắng xổ số Tín tạp chí Fortune Cookies
(Via NewsLook)

Tin tức Video của NewsLook Chọn số lotto từ tài sản bánh quy có vẻ là xu hướng mới. Một phụ nữ ở San Jose đã giành được nhiều hơn $400,000 sử dụng số điện thoại từ một fortune cookie.

Tăng cường bởi Zemanta