Một chương trình truyền hình thực tế quay trên sao Hỏa?!

People can apply to fly to Mars for a reality TV show, the only problem isit’s a one way ticket!

Tăng cường bởi Zemanta

Những bài viết liên quan