మీరు మీ సాక్స్ మీ ఫోన్ వసూలు పీ అనుకుంటున్నారా?

 

ఇంగ్లీష్ పరిశోధక బృందం విద్యుత్ మానవ మూత్రం చెయ్యడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొన్నట్లు: సూక్ష్మజీవుల ఇంధన ఘటాలు తో (MFCs) సాక్స్ కట్టి.

16972 0