స్టార్ వార్స్: ఫోర్స్ మొదటి ప్రతిచర్యలు మేల్కొలిపి [వీడియో]

 

స్టార్ వార్స్: The Force Awakens is finally here and several members of The Verge’s staff had a chance to see the film. Here’s what they thought of it.

23946 0