ஓநாய்களும்’ கேலிக் கூச்சலிட்டு கணினி மூலம் ID'd

English researchers developed a program that can identify individual eastern gray wolveshowls 100 percent accurately.

 

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்