எப்படி Hyperloop உண்மையில் வேலை என்று?

How would the Hyperloop actually work?
எப்படி Hyperloop உண்மையில் வேலை என்று? (வழியாக பொருளாதார நிபுணர்)

ELON MUSK has made a career out of confounding the experts. When he promised to slash the cost of spaceflight he was told it could not be done; nowadays SpaceX, his rocketry firm, charges around half what its competitors do and has a bulging order book…

Zemanta மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்