intrigat dyfishtë kanonizimit

Double canonization intrigues
intrigat dyfishtë kanonizimit (nëpërmjet CNN Video)

CNN’s Jim Bittermann explains the multiple theories behind the planned canonization of two popular 20th century pontiffs.

Artikuj që kanë lidhje

12375 0