ඔබ ඔබේ ෙම්ස් දී පී ඇත ඔබේ දුරකථන ගාස්තු අය කිරීමට?

 

ඉංග්රීසි පර්යේෂකයන් පිරිසක් විදුලි බවට මානව මුත්රා හැරී ක්රමයක් සොයාගෙන ඇත: ක්ෂුද්ර ජීවී ඉන්ධන සෛල සමග (MFCs) මේස් හැරීය.

16902 0