ලෝක වෙළඳ මධ්යස්ථානය දනවන ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවුලුවාලීමට

World Trade Center stunts trigger security concerns
ලෝක වෙළඳ මධ්යස්ථානය දනවන ආරක්ෂාව පිළිබඳව අවුලුවාලීමට (හරහා ඒඑෆ්පී)

daredevil සිට බිමට බසින පැරෂුට්කරුවන් හා තනි යෞවනයෙකු කණ්ඩායමක් නිව් යෝර්ක් නැවත ගොඩනඟා ලෝක වෙළඳ මධ්යස්ථානයේ දී දූෂනය ආරක්ෂාව ගැන බියක් මුලපුරනු ඇත, ඇති බිහිසුණුකම පසු නගරයේ ඔරොත්තු දිමේ හැකියාව හා අලුත් ක රටේම 9/11. සති දෙකකට අවකාශය තුළ, හෙලිදරව් කිරීම් ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන