වලසුන්’ ගෝරනාඩුවක් පරිගණක මගින් ID'd හැකිය

ඉංග්රීසි පර්යේෂකයන් තනි තනි නැගෙනහිර හඳුනා ගත හැකි බව වැඩ සටහන සකස් අළු වෘකයන්‘ ගෝරනාඩුවක් 100 නිවැරදිව සියයට.

 

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්