වඩාත් ප්රයෝජනවත්, යුතු-තිබෙනවාද මෝටර් විශේෂාංග [RANKER]

The Most Useful, Must-Have Features in a Car [RANKER]

විට එය මෝටර් රථය ලක්ෂණ එන, හුදෙක් පහසුකම් වන බව අය ඉන්න, පසුව සැබවින්ම ප්රයෝජනවත් වන බව අය ඉන්න. හැමෝම කුසලාන හිමියන්ට සහ රත් ආසන ප්රේම, වග බලා ගන්න, නමුත්, මෙම රථ වාහන උපාංග ඇත්තටම රෝද ධාවකය සංසන්දනය කළ නොහැකි, අනුවර්තී කෲස් පාලනය, සහ අතුරු බලපෑම airbags. මේවා සිසිල් නොවන බව විශේෂාංග, නමුත් පෙනිය කරන අය ආරක්ෂිත හා පහසු රියදුරු.

සම්පූර්ණ ලයිස්තුව මෙන්න කියවන්න

සබැඳි පුවත්

14907 3