පින්තූර බෙදාගැනීමේ ලක්ෂණ දක්වා ට්විටර් බෑවුම් මඟ

Twitter ramps up photo sharing features

Twitter added Facebook-style phototaggingand bumped up the number of images that iPhone users can share in a single post.

As many as 10 people in a single image can betaggedwith names without eating into the 140-character limit to text messages posted at the service, Twitter software engineer Cesar Puerta said in a blog post on Wednesday.

Tagging people in a picture makes conversations around photos fun and easy,” Puerta said.

Twitter users tagged in pictures will get notifications. People can control notifications along with who can tag them in pictures, according to Puerta.

Facebook has long allowed people to tag friends in pictures posted at the social network.

The ability to send a collage of as many as four pictures in a single ‘tweetwas also being rolled out, starting with iPhones and promised soon for mobile devices powered by Google-backed ඇන්ඩ්රොයිඩ් මෘදුකාංග.

Photo arrays in tweets will be viewable from any devices.

The new features are being built into the latest versions of Twitter’s smartphone application.

Repost.Us – Republish This Article
මෙම ලිපිය, පින්තූර බෙදාගැනීමේ ලක්ෂණ දක්වා ට්විටර් බෑවුම් මඟ, සිට ඉරිදාට ඒඑෆ්පී අවසර සමඟ මෙහි පල වේ. කතුහිමිකම 2014 ඒඑෆ්පී. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන