මෙම Nokias බවට Windows Phone බැල්මක් ගැන හිතන

Thinking about a Windows Phone Look into These Nokias
වින්ඩෝස් දුරකථන සලකා - මෙම Nokias දැයි පරීක්ෂා කර බලන්න (හරහා ModernLifeBlogs)

Nokia ජංගම දුරකථන වරක් මෙම ග්රහ ලෝකයේ ඇති විශාලතම ජංගම දුරකතන නිෂ්පාදකයා සිය ප්රතිවාදීන්ගේ ඊර්ෂ්යාව විය. එහෙත්, iPhone හොඳ සඳහා වෙළෙඳපොළ පැමිණ වෙනස් වන විට, එය සිය පැරණි ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය ක්රියාත්මක වන මිනිස්සු අහක නොව කුඩා තෝරා සමග ෆින්ලන්ත නිෂ්පාදක ඉතිරි ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන