ඔබ රක්ත භීතිකාවක් ඒ දේවල්, එහෙත්, එය වටිනවා [RANKER]

Things That Scare You, But Are Worth It [RANKER]

පසෙකට සියලු මකුළුවන් හා සර්පයන්, ඔබට වඩාත්ම බිය වැද්දීමට දේවල් ගැන හිතන්න: ප්රසිද්ධ කතා? ඔබම සිටගෙන? ඔවුන් eyeballs කකුල් සහ දහස් අට නැහැ පමණින් ඉන් අදහස් කරන්නේ නැහැ අස්පර්ශනීය බිය සැබෑ දෙයක් නොවේ; සමහර විට, එය ජය ගැනීමට අමාරුම බව ඔබ දකින්න බැරි බිය හෝ ටච් තියෙන්නේ.

සම්පූර්ණ ලිපිය කියවන්න