අති Rewatchable චිත්රපට

The Most Rewatchable Movies

මම රූපවාහිනියේ දැකීමට හෝ මම DVD ධාවකයක් තුළ තබා මම මණ්ඩලය ඉන්නේ විට නැරඹීමට හැකි වන අතර වෙහෙසට පත් විය කවදාවත් නම් මම හැම විටම නතර සහ ඔරෙලෝසු බව සමහර චිත්රපටි තියෙනවා.

මම ඔබට එකම චිත්රපටි කියලා. ඔවුන් ඔබ කැමතිම චිත්රපටය විය හැකි හෝ ඔවුන් පමණක් බව හොඳයි. මම පටන් ගමු ඔබ ලැයිස්තුවට එක් කරන්න.

චිත්රපට කුමක්ද – සිනමා නිකුතු, ටීවී සිදු, වීඩියෝ සෘජු, නිවාඩු විශේෂ, කුමක් වුවත් – ඔබ වෙනුවෙන් වැඩිම rewatch වටිනාකමක් තිබිය?

පූර්ණ ව්යවස්ථාවේ කියවන්න..

26747 4