ප්ලූටෝ වඩාත් විස්තරාත්මක ස්කෑන් [වීඩියෝ]

නිව් හොරයිසන් ප්ලූටෝ මතුපිට එහි වැඩිම හැකි-විභේදන පළමු ආපසු යවා ඇත. යෝජනාව හොඳ තත්වයක් නොවේ.

16641 0