හොඳම අභ්යවකාශ Selfies [RANKER]

The Best Space Selfies [RANKER]

එය අද පවතින ආකාරයට, සෑම කෙනෙකුටම selfie ගෙන ඇත – ඔබගේ මිත්තනියගේ පවා. හා ඔබගේ මිත්තනියගේ selfies විය හැකි ලෙස සිසිල්, ඔවුන් ගඟනගාමීන් සහ විශේෂයෙන් නොව අඟහරු රෝවර් selfies විසින් ගෙන ඇති අවකාශය selfies දක්වා ගොඩගසන්න කවදාවත්.

ඔවුන් පමණක් නොව, මානව ගවේෂණ පළල පෙන්වන්න නිසා ගගනගාමී selfies විශේෂයෙන් ම අනුප්රාණය, ඔවුන් ද ඔබ කොපමණ ක egghead අය බව උනත් පෙන්වන්න, සෑම selifes ගනිමින් කැමති. ඊටත් වඩා එම ලක්ෂ්යය වෙත, අඟහරු රෝවර් ගේ selfies යාන්ත්රික හා කලාත්මක සුන්දරත්වය උදාහරණ වේ.

ඔබ වැනි චිත්රපට නැරඹීමට සෑම අවස්ථාවකදීම ඔබ කාගේ heartstrings ඇද ඇත කෙනෙකු නැද්ද යන්න WALL-E, එය රෝවර් selfies කිහිපයක් දුටු ජෝන් එෆ් බව ඔබ විශ්වාස කරන්නෙමි. ඔහු අපි හඳට යා යුතු තීරණය කරන විට කෙනඩි දෙයක් මත විය.

කියවන්න Full Article

18801 4