ලෝකයේ උසම වර්ජනය තර්ජනයක් කට එවරස්ට් මූලික කඳවුර දී ආතතිය

Tension at Everest base camp over sherpa strike threat
ලෝකයේ උසම වර්ජනය තර්ජනයක් කට එවරස්ට් මූලික කඳවුර දී ආතතිය (හරහා ඒඑෆ්පී)

ලෝකයේ උසම තරණය දස ඩොලර් ලක්ෂ ගෙවා ඇති ඉච්ඡා භංගත්වයට කඳු නිසා මාර්ගෝපදේශ විසින් වැඩ වර්ජනයක් තර්ජනයක් භංගත්වයක් මුහුණ දුන් ආතතීන් අඟහරුවාදා එවරස්ට් මූලික කඳවුර සවිකර. ලෝකයේ උසම මාර්ගෝපදේශ දහතුන මියගොස් තවත් නිලධාරීන් ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්