ස්විස් ගබඩා Oprah 'ජාතිවාදය වැරදි ප්රතික්ෂේප කරයි’ ගැටුමෙන්

Swiss store denies wrongdoing in Oprah ‘racism’ spat
ස්විස් ගබඩා Oprah 'ජාතිවාදය වැරදි ප්රතික්ෂේප කරයි’ ගැටුමෙන් (හරහා ඒඑෆ්පී)

ස්විස් සුඛෝපභෝගී බුටික් එක්සත් ජනපදය පසුව සිකුරාදා ඕනෑම වැරදි ප්රතික්ෂේප චැට් පෙන්වන්න රැජින oprah පැපිලියාන ක්රීඩා වෙළඳ සැලක් සහකාර කියන ඇගේ මිල අධික අත්බෑගයක් පෙන්වන්න ප්රතික්ෂේප කළ විට, ඇය ජාතිවාදය විෂය වී සිටියේ. පැපිලියාන ක්රීඩා, මෙම ධනවත්ම කාන්තාවන් එක් ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්