අතුල් පහරක් දෙමින්: අහස ගේ තාක්ෂණ පෙන්වන්න

SWIPE: Sky’s Technology Show
අතුල් පහරක් දෙමින්: අහස ගේ තාක්ෂණ පෙන්වන්න (හරහා ස්කයි නිව්ස්)

මේ සතියේ ස්වයිප් දී – බරපතල ලෙස ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන, අභිරහස් YouTube වීඩියෝ සහ විමර්ශනය කරන නවතම වීඩියෝ. වැඩි මහා වීඩියෝ සඳහා අපේ YouTube නාලිකාවට සම්බන්ධ වන්න: http://www.youtube.com/skynews ට්විටර් අප පසුපස: https://twitter.com/skynews හා https ...

Zemanta විසින් වැඩි දියුණු කරන

සබැඳි පුවත්