ස්ටාර් වෝස්: මෙම හමුදා පළමු ප්රතික්රියා අවදි [වීඩියෝ]

 

ස්ටාර් වෝස්: මෙම හමුදා අවදි මෙතන අවසානයේ වන අතර කර ගැනීමේ ආසන්න මොහොත ඔන්න මෙන්න සිය කාර්ය මණ්ඩලය සාමාජිකයින් කිහිප දෙනෙකු මෙම චිත්රපටය බැලීමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මෙන්න ඔවුන් එය කල්පනා මොකක්ද.

24811 0